Khóa tu Sức Mạnh Tình Thương

Painting Magnolia Grove SignSeptember 19-22 | Mindfulness Retreat in Vietnamese
Magnolia Grove Monastery, Batesville, Mississippi

Đường truyền đăng ký (Registration Link)

Khóa tu tiếng Việt với chủ đề Sức Mạnh Tình Thương là một trong năm khóa tu được hiến tặng tại những trung tâm tu học của chúng tôi ở Hoa Kỳ trong năm 2013. Khóa tu sẽ được hướng dẫn bởi Thầy Thích Nhất Hạnh và tăng đoàn Tu Viện Lộc Uyển, Tu Viện Mộc Lan, Tu Viện Bích Nham, và Làng Mai.

The Vietnamese retreat, with the theme Sức Mạnh Tình Thương, is one of five retreats that are being offered in our practice centers in the US in 2013.The retreat will be led by Thich Nhat Hanh along with the monks and nuns of Deer Park Monastery, Magnolia Grove Monastery, Blue Cliff Monastery, and Plum Village.

Khóa tu chào đón mọi người Việt, kể cả những người mới bắt đầu thực tập, những người đã tham dự các khóa tu trước, và gia đình có con nhỏ. Hạn chế đăng ký: Những người chỉ biết nói tiếng Anh nên đăng ký các khóa tu tiếng Anh.

The retreat is open to all Vietnamese, including beginners, those who have previously attended retreats, and families with children. Registration limitation: English-only speakers are asked to register for one of our English speaking retreats.

Như với các khóa tu khác, chúng tôi khuyến khích mọi người đi xe chung nếu có thể để giảm tác hại tới môi sinh.  Xin dùng hệ thống lời bàn (commenting system) dưới đây để liên hệ với các bạn tu khác để đi xe chung và chia sẻ các phương cách giảm thiểu tác hại tới môi sinh.

As with all our retreats, we encourage participants to share rides wherever possible in order to reduce the environmental aspect of traveling. Please use the commenting system below to make connections with other participants to offer rides and insights on reducing the impact.

Some advertising had originally listed this retreat as September 26-29 but the correct dates are September 19-22.